4.2 Toimijan vuosittaiset velvollisuudet – selvittäjämalli

< 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet | Sisällysluettelo | 5. Kauppakunnostus, jatkojalostus, ostotoiminta ja poiminta >

1. Luomusuunnitelman ylläpito ja tarvittavien päivitysten tekeminen.

2. Ilmoitus keruutuotannon vuosisuunnitelmasta, eli aiottujen toimien kuvaaminen kyseisen vuoden aikana: kenelle karttatiedot luovutetaan sekä tarvittaessa selvitys maanomistajille tiedottamisesta, karttoihin/alueisiin tulleet muutokset ja kiellettyjen tuotantopanosten käyttö. Jos selvittäjä itse ei aio poimia tuotteita, ei myöskään kohtaa kerättävistä keruutuotteista tarvitse täyttää. Vuosisuunnitelma palautetaan ELY-keskukseen vähintään kuukautta ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään 15.6. Mikäli haetaan siirtymävaiheen lyhennystä, tulee vuosisuunnitelma palauttaa myös ensimmäisenä keväänä. Ilmoitus vuosisuunnitelmasta tehdään Luomuvalvontalomakkeella 13 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle / Ilmoitus keruualueen omistajan tai selvittäjän vuosisuunnitelmasta). Ilmoitukseen liitetään tarvittaessa muuttuneet kartat ja kartat alueista, jotka on käsitelty kielletyillä tuotantopanoksilla ja sen vuoksi poistettu luomukeruualueesta sekä selvitys metsänomistajien vuosittaisesta tiedottamisesta.

Uutta: Syyskuusta 2019 alkaen metsänomistaja on voinut ilmoittaa luomussa kiellettyjen tuotantopanosten käytöstä Metsään.fi -palveluun kirjautuneena (metsaan.fi > Asiointi > Luomukeruu > Ilmoita kielletystä tuotantopanoksesta). Ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin listanäkymänä Luomukeruu-sivulle ja omana karttatasonaan metsätilan kartalle, josta ne tulevat myös selvittäjän tietoon. Edellytyksenä on selvittäjän ja metsänomistajan luomuvalvonnasta tekemä sopimus Metsään.fi -palvelussa (metsaan.fi > Asiointi > Luomukeruu > Tee uusi sopimus luomuvalvonnasta).

3. Vuosittaiseen luomutarkastukseen valmistautuminen. Luomutiloja valvoo paikallinen ELY-keskus apunaan Ruokaviraston valtuuttamat luomutarkastajat. Tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen. Tarkastus voi sisältää maastokäyntejä pistokokeina riskinarviointiin perustuen. Luomutarkastuksen yhteydessä toimijan on esitettävä ajantasainen luomusuunnitelma ja kartat sekä kirjanpidosta vähintään seuraavat kohdat:

  • alueen omistussuhteiden muutokset. Mikäli alueella on tapahtunut muutoksia (tullut lisää alueita tai alueita on poistettu), tulee toimijan tehdä niistä muutos luomusuunnitelmaansa sekä toimittaa muutosilmoitus ELY-keskukseen. Ilmoitus tehdään Luomuvalvontalomakkeella 10 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle / Muutosilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa). Päivitettyä luomusuunnitelmaa ei tarvitse lähettää ELY-keskukseen.
  • uusien omistajien kanssa tehdyt sopimukset.
  • alueella suoritetut metsänhoitotoimenpiteet, kuten lannoitukset, kasvinsuojelu päätehakkuut / avohakkuut (vaikutus alueen monimuotoisuuteen, mahdolliset kantojen ureakäsittelyt, mahdollinen torjunta-aineilla käsiteltyjen taimien istutus alueelle). Metsänomistaja voi ilmoittaa tiedot selvittäjälle Metsään.fi -palvelun kautta (ks. edellä).
  • Mikäli toimija kerää itse tuotteita luomukeruutuotantoon liittämältään alueelta, ELY-keskus tarkastaa myös toimijan keruutoiminnan. Tarkastuksen kohteina ovat tällöin kerätyt lajit, kerättyjen tuotteiden määrä sekä tuotteiden jäljitettävyys eli tuotteiden keruupaikat, myynnit ja varastotase. Tähän tarkoitukseen käy esim. sopiva Excel-taulukko tai ruutuvihko. Keruupaikan voi osoittaa esim. kartalle merkittyjen ja numeroitujen alueiden avulla.

4. Tarkastuksista säädettyjen maksujen maksaminen. Tällä hetkellä perusmaksu 140 € + tarkastusmaksu 91 €/h. Ruokaviraston hinnasto: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meisstä > Asiointi >  Hinnasto > Elintarvikkeet, rehut ja Luomu. Jos toimijalla on muuta luomutuotantoa, tehdään keruualueiden tarkastus samassa yhteydessä, jolloin kustannuksia tulee vain tarkastukseen käytetystä ajasta.

Toimijan vuosittaiset velvollisuudet – perusmalli

Sivu päivitetty 4.10.2019


< 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet | Sisällysluettelo | 5. Kauppakunnostus, jatkojalostus, ostotoiminta ja poiminta >