3.2 Luomukeruualueen liittäminen valvontaan – selvittäjämalli

< 3. Luomukeruualueen liittäminen valvontaan | Sisällysluettelo | 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet >

1. Selvittäjä perehtyy alueen viljelyhistoriaan ja pyytää metsänomistajalta tai tämän metsien hoidosta vastaavalta edustajalta (esim. metsänhoitoyhdistys) sitoumuksen, jossa metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsäänsä luomuehtojen mukaisesti ja ilmoittamaan muutoksista selvittäjälle. Ruokaviraston sivuilta löytyy mallipohja: SOPIMUS metsäalueen liittämisestä luomuvalvontaan ja SITOUMUS noudattaa luomutuotannon ehtoja (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Selvittäjän sopimusmalli).

Uutta: Kesäkuusta 2019 alkaen metsänomistaja on voinut antaa suostumuksensa metsän luomusertifiointiin Metsään.fi -palveluun kirjautuneena (metsaan.fi > Asiointi > Luomukeruu > Tee uusi sopimus luomuvalvonnasta).  Metsänomistaja valitsee Metsään.fi -palvelun toimijalistalta paikallisen luomukeruualueen selvittäjän, jonka kanssa tekee sopimuksen metsän liittämisestä osaksi luomuvalvontaa. Palvelussa tehdyn ilmoituksen jälkeen selvittäjä tarkistaa alueen luomukelpoisuuden ja huolehtii sen liittämisestä luomuvalvontajärjestelmään.

2. Selvittäjä liittää alueen luomuvalvontaan ilmoittamalla asiasta sen alueen ELY-keskukseen, jossa pääosa keruualueista sijaitsee. ELY-keskukseen toimitettavat lomakkeet: Luomuvalvontalomake 1 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomuvalvontaan ilmoittautuminen / Ilmoittautumislomake) JA Täydennyslomake 1c (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomuvalvontaan ilmoittautuminen >  Liitelomakkeet / Luonnonvaraisten kasvien keruualueet). Täydennyslomakkeeseen 1c listataan keruualueen kiinteistötunnukset, tai jos tunnuksia on paljon, karttanumero. Jos käytetään karttanumeroa, on ilmoituksen liitteenä toimitettava luettelo kiinteistötunnuksista, joita ilmoitus koskee. Keruualueen selvittäjä merkitsee Keruualueen hallintaperuste -kohtaan selvityssopimus. Lomakkeeseen listataan myös kasvilajit ja kasvinosat, joita toimija aikoo itse kerätä ja markkinoida luomutuotteina. Selvittäjät, jotka eivät itse harjoita keruutoimintaa, jättävät tämän kohdan tyhjäksi. Mikäli toimija kuuluu jo luomuvalvontaan jonkun toisen tuotantosuunnan osalta, ei luomuvalvontalomaketta 1 tarvitse toimittaa.

3. Täydennyslomakkeen 1c liitteeksi vaaditaan luomusuunnitelma, jonka keruualueen selvittäjä laatii. Ks. tämän ohjeen kohta 6. Luomusuunnitelma – selvittäjämalli.

4. Täydennyslomakkeen 1c liitteeksi vaaditaan lisäksi luotettava dokumentointi (esim. lausunnot metsänhoitoyhdistyksiltä, metsäyhtiöiltä, metsien hoidosta vastaavilta metsäpalveluyrittäjiltä tai valtion metsien kohdalla Metsähallitukselta) muista kuin luomutuotannossa sallittujen tuotantopanosten käytöstä luomukeruualueeksi aiotulla alueella edeltävän 36 kuukauden aikana.

5. Keruualueen tuotteita voidaan markkinoida luomuna, kun siirtymävaihe on kestänyt vähintään 36 kk ennen keruuta. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan sinä päivänä, jolloin ilmoitus valvontajärjestelmään liittymisestä on saapunut ELY-keskukseen. Siirtymävaihetta voidaan lyhentää, jos toimijalla on esittää luotettava selvitys siitä, ettei aiotulla luomukeruualueella ole viimeisen kolmen vuoden aikana käytetty luomukeruutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia (esim. metsäsuunnitelma + asiantuntijalausunto) . Hakemus siirtymävaiheen lyhentämiseksi tehdään luomuvalvontalomakkeella 9 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomun lupahakemukset > Luomuvalvontalomake 9, siirtymävaiheen lyhennys ja rinnakkaisviljely). Metsien osalta lausunnon voi pyytää esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksestä, metsäyhtiöltä tai Metsähallitukselta ja viljelemättömien peltojen osalta kunnan maaseututoimistosta. Kasvulohkotunnusten tilalle täytetään kiinteistötunnukset. Hakemus tulee jättää viimeistään 1 kk ennen keruun alkua. Mikäli haetaan siirtymävaiheen lyhennystä, tulee myös vuosisuunnitelma palauttaa ennen keruun aloitusta (ks. tämän ohjeen kohta 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet – Selvittäjämalli).

6. Luonnonmukaisen tuotannon rekisteröintimaksun maksaminen (vain uudet luomutoimijat). Tällä hetkellä 110 €. Ruokaviraston hinnasto: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meisstä > Asiointi >  Hinnasto > Elintarvikkeet, rehut ja Luomu.  

Alkutarkastuksen jälkeen vain selvittäjä saa todistuksen valvontaan kuulumisesta. Kirjallisesta todistuksesta käytetään nimitystä luomutodistus tai asiakirjaselvitys luomuvalvontaan kuulumisesta. Luomutodistuksessa on maininta siitä, että selvittäjä on liittänyt alueita luomuvalvontaan. Toimija esittää todistuksen ostotoimintaa harjoittaville yrityksille, joille hän luovuttaa kartta-aineistoa. Valvontamaksut peritään ainoastaan selvittäjältä.

Luomukeruualueen liittäminen valvontaan – perusmalli

Sivu päivitetty 4.10.2019< 3. Luomukeruualueen liittäminen valvontaan | Sisällysluettelo | 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet >