4.1 Toimijan vuosittaiset velvollisuudet – perusmalli

< 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet | Sisällysluettelo | 5. Kauppakunnostus, jatkojalostus, ostotoiminta ja poiminta >

1. Luomusuunnitelman ylläpito ja tarvittavien päivitysten tekeminen.

2. Ilmoitus keruutuotannon vuosisuunnitelmasta, eli aiottujen toimien kuvaaminen kyseisen vuoden aikana: mitä kerätään ja milloin kerätään sekä tarvittaessa kenelle karttatiedot luovutetaan, karttoihin/alueisiin tulleet muutokset ja kiellettyjen tuotantopanosten käyttö. Vuosisuunnitelma palautetaan ELY-keskukseen vähintään viikkoa ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään 31.5. Mikäli haetaan siirtymävaiheen lyhennystä, tulee vuosisuunnitelma palauttaa myös ensimmäisenä keväänä. Ilmoitus vuosisuunnitelmasta tehdään Luomuvalvontalomakkeella 13 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle / Ilmoitus keruualueen omistajan tai selvittäjän vuosisuunnitelmasta). Ilmoitukseen liitetään tarvittaessa muuttuneet kartat ja kartat alueista, jotka on käsitelty kielletyillä tuotantopanoksilla ja sen vuoksi poistettu luomukeruualueesta.

3. Muistiinpanojen tekeminen metsänhoitotoimenpiteistä sekä kerätyistä ja myydyistä tuotteita (tuotevirtakirjanpito).

4. Vuosittaiseen luomutarkastukseen valmistautuminen. Luomutiloja valvoo paikallinen ELY-keskus apunaan Ruokaviraston valtuuttamat luomutarkastajat. Tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen. Tarkastus voi sisältää maastokäyntejä pistokokeina riskinarviointiin perustuen. Tarkastuksen yhteydessä toimijan on esitettävä ajantasainen luomusuunnitelma ja kartat sekä kirjanpidosta vähintään seuraavat kohdat:

  • Alueen omistussuhteiden muutokset. Mikäli alueella on tapahtunut muutoksia (tullut lisää alueita tai alueita on poistettu), tulee toimijan tehdä niistä muutos luomusuunnitelmaansa sekä toimittaa muutosilmoitus ELY-keskukseen. Ilmoitus tehdään Luomuvalvontalomakkeella 10 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle / Muutosilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa). Päivitettyä luomusuunnitelmaa ei tarvitse lähettää ELY-keskukseen.
  • Alueella suoritetut metsänhoitotoimenpiteet, kuten lannoitukset, kasvinsuojelu ja päätehakkuut/avohakkuut sekä näiden vaikutus alueen monimuotoisuuteen, mahdolliset kantojen ureakäsittelyt ja torjunta-aineilla käsiteltyjen taimien istutus alueelle.
  • Mikäli toimija kerää itse tuotteita luomukeruutuotantoon liittämältään alueelta, ELY-keskus tarkastaa myös toimijan keruutoiminnan. Tarkastuksen kohteina ovat tällöin kerätyt lajit, kerättyjen tuotteiden määrä sekä tuotteiden jäljitettävyys eli tuotteiden keruupaikat, myynnit ja varastotase. Tähän tarkoitukseen käy esim. sopiva Excel-taulukko tai ruutuvihko. Keruupaikan voi osoittaa esim. kartalle merkittyjen ja numeroitujen alueiden avulla.

5. Tarkastuksista säädettyjen maksujen maksaminen. Tällä hetkellä perusmaksu 140 € + tarkastusmaksu 91 €/h. Ruokaviraston hinnasto: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meisstä > Asiointi >  Hinnasto > Elintarvikkeet, rehut ja Luomu. Jos toimijalla on muuta luomutuotantoa, tehdään keruualueiden tarkastus samassa yhteydessä, jolloin kustannuksia tulee vain tarkastukseen käytetystä ajasta.

Toimijan vuosittaiset velvollisuudet – selvittäjämalli

Sivu päivitetty 21.1.2019


< 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet | Sisällysluettelo | 5. Kauppakunnostus, jatkojalostus, ostotoiminta ja poiminta >